HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal„Construire locuință tip duplex D+P+M și împrejmuire teren”, Municipiul Târgovişte, Aleea Coconilor nr. 2,

judeţ Dâmboviţa, beneficiari Piciorang Florin Liviu și Piciorang Mariana

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37094/11.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37095/11.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea


                           

                                                                                   HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință tip duplex D+P+M și împrejmuire teren”, Aleea Coconilor, nr. 2, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Piciorang Florin Liviu și Piciorang Mariana.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă L – zonă rezidențială – locuință de tip duplex D+P+M, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 40% ; CUT = 1.2, Hmax cornișă = 8,00 m, Hmax coamă = 10,00 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția                  Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.                 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   338

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 3 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu