HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal„Construire ansamblu rezidențial P+6”, Municipiul Târgovişte, Tarla 7, Parcelele 510, 511, 512, 513, 514, 515 și 516,

 judeţ Dâmboviţa, beneficiar societatea LAMIGEO DEVELOPMENT S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37096/11.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37097/11.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

                       

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu rezidențial P+6”, Municipiul Târgoviște, Tarla 7, Parcelele 510, 511, 512, 513, 514, 515 și 516, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar societatea LAMIGEO DEVELOPMENT S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă Ll – zonă rezidențială cu mai mult de trei niveluri (peste 10 m), cu clădiri de tip urban, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 23,30% ; CUT = 1.63, Hmax cornișă = 22,00 m (cu depășire locală până la 25,00 m pentru lift și casa scării, dacă este cazul).

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția  Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   337

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 3 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu