HOTĂRĀRE

   privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, avānd īn vedere:

·  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 36724/07.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 36725/07.10.2021 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite şi Taxe Locale, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 41458/05.11.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 41459/05.11.2021 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite şi Taxe Locale, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. I punctele 59 și 60 din O.G nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 1152/11.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate nr. 1153/11.10.2021 al Clubului Sportiv Municipal Tārgoviște, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 950/12.10.2021 al Direcției Grădina Zoologică, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 38300/18.10.2021 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 11254/29.10.2021 al Direcției de Salubritate, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate nr. 43632/17.11.2021 al Direcției Complex Turistic de Natație, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională īn administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor şi  impozitelor locale īn municipiul Tārgovişte pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

§ Comunicatul de presă nr. 16/14.01.2021 al Institutului Naţional de Statistică;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

·     Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2022 valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și ale amenzilor, aşa cum sunt prevăzute īn H.C.L. nr. 140/28.05.2020, se indexează cu rata inflaţiei de 2,6%.

Art. 2 Noile cote, valori impozabile, niveluri ale impozitelor şi taxelor locale, taxe speciale şi amenzi, aşa cum rezultă din aplicarea indexării, sunt prevăzute īn anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Īncepānd cu data de 01.01.2022 se aprobă scutirea de la plata impozitului datorat pentru un singur mijloc de transport aflat īn proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Tārgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

 

 

Nr.   333

Tgv. 24.11.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. Diana Ion