HOTĂRĀRE

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Salubritate

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.11.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 42511/11.11.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 42512/11.11.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 191/23.09.2008 privind īnfiinţarea Direcţiei de Salubritate īn subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activităţii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Salubritate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcţia de Salubritate şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                 jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

 

 

Nr.   330

Tgv. 24.11.2021

Redactat 2 ex.

  cons. Diana Ion