HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgoviște în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitarde pe raza municipiului Târgovişte

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 3.11.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38033/15.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38034/15.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 257, art. 258 şi art. 259 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin  OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (l) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Municipal Târgoviște, în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgovişte, conform anexei.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire se obligă persoanele desemnate şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

Nr.   327

Tgv. 3.11.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Mariana-Luminița Ungureanu