HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 379/2009 privind aprobarea

Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza

Municipiului Târgoviște și inventarul parcărilor existente

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 32230/15.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32231/15.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§  Prevederile art. 128 alin. (l) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 379/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Târgoviște și inventarul parcărilor existente, cu modificările și completările aprobate prin HCL nr. 269/27.08.2021 ;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin  OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (l) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Târgoviște și inventarul parcărilor existente, aprobat prin HCL nr. 379/2009, cu modificările si completările aprobate prin HCL nr. 269/27.08.2021, după cum urmează:

Art. 39 va avea următorul cuprins:

Sancțiunile contraventionale pentru faptele menționate la art. 36 sunt:

a)    Amendă de la 100 lei la 300 lei pentru faptele prevăzute la lit.b și c);

b)    Amendă de la 200 lei la 400 lei pentru faptele prevăzute la lit.a și e);

c)     În cazul ridicării vehiculelor se vor aplica prevederile H.C.L. nr. 332/2008, cu modificările și completările ulterioare;

d)    Amendă conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru parcarea în zonele rezervate autovehiculelor deținute de persoanele cu handicap.”.

La art. 42 Îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau mai multe locuri din parcarea auto fără plată, cu plata sau de resedinta din municipiul Târgoviște este interzisă, alin. (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei și ridicarea autovehiculului, daca a fost parcat in spatiul respectiv, contravenientul având și obligația înlăture împrejmuirea și aducă spațiul la forma inițială.”

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Regulamentul cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Târgoviște și inventarul parcărilor existente se republică potrivit anexei.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Biroul Transport, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

           

 

Nr.  326

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion