HOTĂRĀRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 32 m2 situat īn strada Profesor Radu Gioglovan, cvartal 21/94, parcela 92, Municipiul Tārgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38940/22.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38941/22.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului īn suprafaţă de 32 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, situat īn strada Profesor Radu Gioglovan, zona blocului 56, cvartal 21/94, parcela 92, īn vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

Număr de inventar: 70001043;

Valoare de inventar: 10.562 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

Alexandru Bugyi

Andrei-Eduard Tudora

Dan Alexandru Tică

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 49 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

         

 

 

Nr.  323

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu