HOTĂRĀRE

privind īnchirierea prin licitație publică a spațiului īn suprafaţă de

23 m2 situat īn Municipiul Tārgovişte, Piața Vlad Țepeș

 

    

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38934/22.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38935/22.10.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile anexei 5h la HCL nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 2 ani, a terenului aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, īn suprafaţă de 23 m2, situat īn Piața Vlad Țepeș, īn vederea desfăşurării activităţii de comerţ, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

I.         Număr de inventar: 1520105;

II.      Valoare de inventar: 39.410 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

Alexandru Bugyi

Andrei-Eduard Tudora

Dan Alexandru Tică

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 21 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.  

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

 

Nr.  320

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu