HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Iluminat Public – Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39059/22.10.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39060/22.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normativ NP- I 7 - 11 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.;

§ NTE 07/08/00 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electri ce;

§ RE – ITI 228/2014 – Instrucţiuni de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva electrocutării în instalaţiile electrice fixe din reţelele de distribuţie a energiei electrice;

§ C56 – Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații;

§ GT059 – Ghidul criteriilor de performanță pentru instalații electrice;

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii Iluminat Public – Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii Iluminat Public – Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura prin Administrația Fondului pentru Mediu și din Bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                                

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

 

Nr.  319

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu