HOTĂRĀRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 5 din data de 15.12.2020

al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020,  avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43346/17.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 43347/17.12.2020 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul Verbal nr. 5 din data de 15.12.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită īn baza Dispoziţiei Primarului nr. 3289/08.12.2020;

§ Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 

§ Prevederile H.C.L. nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.02.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 5 din data de 15.12.2020 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform anexei.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 14 (paisprezece) locuințe sociale, conform anexei la Procesul verbal nr. 5/15.12.2020.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte. 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                               jr. Silvia-Elena Stanca

        

                

Nr.   306

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Ungureanu