HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Târgoviște și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște pentru depunerea proiectului cu titlul „ȘI NOI VREM LA ȘCOALĂ!” în cadrul programului

„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”,

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiei 2014-2021,

schema de granturi mici „INTERVENȚII PRIORITARE

 PENTRU COMUNITĂȚILE ROME”

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39.034/22.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ; adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39.035/22.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr 248/2015 privind stimularea participarii în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate, republicată;

§Ghidul aplicantului schema de granturi mici “INTERVENȚII PRIORITARE PENTRU COMUNITĂȚILE ROME”;

§Ghidul Comisiei Europene adresat statelor membre pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea segregării teritoriale și școlare

§Ghidul „Cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor”;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. a) și alin. (9) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) și f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă parteneriatul dintre Municipiul Târgoviște și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște pentru depunerea proiectului cu titlul „ȘI NOI VREM LA ȘCOALĂ!” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiei 2014-2021, schema de granturi mici „INTERVENȚII PRIORITARE PENTRU COMUNITĂȚILE ROME”.

Art. 2 Se aprobă valoarea proiectului de 216.647,60 lei reprezentand 43.967,04 euro (Curs info euro iulie 2021 = 4,9275 lei); rata grantului este de 100%.

          Sursa de finanțare a proiectului: Granturi mici „INTERVENȚII PRIORITARE PENTRU COMUNITĂȚILE ROME”

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

           

 

Nr.  305

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. Diana Ion