HOTĂRĀRE

        privind aprobarea contului de execuție

         al bugetului Municipiului Tārgoviște la data de 30 septembrie 2021

 

              Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 28.10.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38.993/22.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ; adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38994/22.10.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§  Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

§  Prevederile H.C.L. nr. 124/23.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

Art. 1 Se aproba Contul de execuție al bugetului Municipiului Tārgoviște īntocmit la data de 30 septembrie 2021, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

              

Nr.  304

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. Diana Ion