HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Construire spațiu comercial și birouri P+1”, Bdul. Eroilor, nr. 9A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,

beneficiari Baroian Adrian Marius și Baroian Raluca-Elena, Baroian Ionuț Liviu și Baroian Georgiana Adriana

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43169/16.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43170/16.12.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial și birouri P+1”, Bdul. Eroilor, nr. 9A, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Baroian Adrian Marius și Baroian Raluca-Elena, Baroian Ionuț Liviu și Baroian Georgiana Adriana.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 20, funcțiunea dominantă IS – zonă pentru instituții publice și servicii, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 40%; CUTmax = 0,80; Nr. niv. P+1; Hmax cornișă  = 5,50 m; Hmax coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

                      

 

         Nr.   304

         Tgv. 24.12.2020

         Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion