HOTĂRÂRE

privind funcționarea a șase formațiuni de studiu din cadrul Școlii Gimnaziale „Coresi” Târgoviște

                        în incinta Liceului „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște, în anul școlar 2021-2022

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.10.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38115/15.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 38116/15.10.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 279/14.12.2020 privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2021 – 2022;

§ Adresa nr. 12405/19.10.2021 privind acordul Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (l) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă funcționarea a șase formațiuni de studiu din cadrul Școlii Gimnaziale „Coresi” Târgoviște în incinta Liceului „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște în anul școlar 2021-2022 și modificarea în acest sens a anexei la HCL nr. 279/24.12.2020 privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2021 – 2022.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Școala Gimnazială „Coresi” Târgoviște, Liceul „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

 

 

 

Nr.  302

Tgv. 28.10.2021

 Redactat 3 ex.

          cons. Diana Ion