HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Construire locuință colectivă P+3, Bdul. Independenței, nr. 28 A, Municipiul Tārgoviște, Judeţul Dāmboviţa,

beneficiar Vīlciu Constantin

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43173/16.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 43174/16.12.2020 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă P+3”, Bdul. Independenței, nr. 28A, Municipiul Tārgoviște, Judeţul Dāmboviţa, beneficiar Vīlciu Constantin.

Art. 2 Se stabilesc īncadrarea funcțională īn UTR 6, funcțiunea dominantă Llu -zona locuințe colective īn bloc P+3, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 50%; CUT = 2,0; RMH: P+3, Hmax cornișă= 15,0 m, Hmax coamă= 17,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărāri.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

 

         Nr.   302

         Tgv. 24.12.2020

         Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Diana Ion