HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Extindere construcție C2 existentă, parțial parter, parțial P+1, desființare parțială C2 (grup sanitar) și schimbare destinație din atelier în spațiu comercial en gros și en detail”, Șoseaua Găești, nr. 8, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,

beneficiar: MASITO ELECTRONIC SERVCOM S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40306/23.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40307/23.11.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere construcție C2 existentă, parțial parter, parțial P+1, desființare parțială C2 (grup sanitar) și schimbare destinație din atelier în spațiu comercial en gros și en detail”, Șoseaua Găești, nr. 8, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar: MASITO ELECTRONIC SERVCOM S.R.L.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 33, funcțiunea dominantă ID + IS - zonă mixtă industrie și depozitare + instituții publice și servicii de interes general, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 55%; CUT = 1,1; RMH: P+1, Hmax = 12,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

       

               

 

         Nr.   300

         Tgv. 24.12.2020

         Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu