HOTĂRĀRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale

Societății Servicii Publice Municipale Tārgovişte S.R.L.

 

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, avānd īn vedere:

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 2677/22.01.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 368/26.09.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TĀRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

               Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Societății Servicii Publice Municipale Tārgovişte S.R.L, conform anexelor 1 și 2.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice Municipale Tārgovişte S.R.L. şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

 

 

Nr.   3

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu