HOTĂRĀRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

al Municipiului Tārgoviște pentru anul 2020

 

 

                  Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43.279/17.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 43.280/17.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Dispoziția Primarului nr. 3378 din 15.12.2020, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște;

§ Dispoziția Primarului nr. 3402 din 16.12.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Tārgoviște;

§ Referatul Poliției Locale Tārgoviște  nr. 7571/15.12.2020;

§ Referatul Direcției de Asistență Socială  nr. 11974/16.12.2020;

§ Nota de fundamentare nr. 41456/03.12.2020 a Direcției Managementul Proiectelor;

§ Prevederile art. 36 din OUG nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

§ Rectificarea programului de investiții finanțate din fonduri europene, pe anul īn curs īn vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§  Prevederile art. 19 alin. (2), art. 42 alin. (1) şi art. 49 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se validează Dispoziția Primarului nr. 3378/15.12.2020, respectiv Dispoziția Primarului nr. 3402/16.12.2020.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, prin:

·        Virări de credite bugetare

       Īn vederea desfășurării activității UAT Municipiul Tārgoviște și a instituțiilor subordonate, conform referatelor de specialitate se efectuează virări de credite bugetare prin diminuare (suplimentare) īntre capitole, titluri, articole și aliniate bugetare asa cum sunt prezentate īn anexa nr.1

·     Modificarea Listei de Investiții finanțate din Fonduri externe prin īnlocuirea obiectivului Creșterea Eficienței Energetice Grădinița 9 (corp vechi) valoare credit de angajament 90 mii lei cu obiectivul Creșterea Eficienței Energetice Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 din Muncipiul Tārgoviște, valoare credit de angajament 90 mii lei. Modificările prezentate sunt cuprinse īn anexa nr. 4.

Art. 2 Modificările aduse Bugetului Local īn forma prezentată sunt cuprinse īn anexele nr. 2 și 3.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

         Nr.   297

         Tgv. 24.12.2020

         Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion