HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34424/24.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 34425/24.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referat privind conformitatea cu realitatea nr. 34423/24.09.2021;

§ Declarația pe propria răspundere nr. /30.09.2021 a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile 289 alin. (7) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea poziţiei 3906 - Teren Bulevardul Mircea cel Bătrân nr. 4, înscrisă în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 3906, coloana 3 va avea următorul cuprins: ,,Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 15; parcela 173; suprafaţa = 43 mp, număr cadastral 86908”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: ,,HCL 20/28.01.2021, Carte funciară nr. 86908 Municipiul Târgovişte”.

Art. 2 Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a bunului imobil prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile situate în Strada general I.E.Florescu nr. 8 (fosta Şcoală nr. 12), poziţiile 1782 - Teren Şcoala nr. 12  (Poliţia Municipiului Târgovişte), valoare aferentă 818.100 lei, 1784 - Clădire Şcoala nr. 12 (Poliţia Municipiului Târgovişte), valoare aferentă 2. 178.974 lei şi  3884 - Teren Strada general Ioan Emanoil Florescu nr. 8, valoare aferentă 161.215 lei.   

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,       

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   296

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. Mariana-Luminița Ungureanu