HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 164/27.05.2021 privind includerea în domeniului public al Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții

Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33978/23.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33979/23.09.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile HCL nr. 164/27.05.2021 privind includerea în domeniului public al Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul Târgoviște”

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) și art. 300 alin. (2) și alin. (3) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 164/27.05.2021 privind includerea în domeniului public al Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament în Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

„Art. 2. Activul fix corporal Teren de fotbal cu gazon sinteticinclus în domeniul public al municipiului conform art.1, înscris în Cartea funciară 75584, nr. cadastral 75584, cu drept de proprietate publică în favoarea municipiului, se transmite pe bază de protocol în administrarea Direcției Complex Turistic de Natație.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Direcția Complex Turistic de Natație şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   295

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Mariana-Luminița Ungureanu