HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice - Grădinița nr. 14 din Municipiul Târgoviște”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43564/18.12.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43565/18.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;

§  Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii Creșterea eficienței energetice - Grădinița nr. 14 din Municipiul Târgoviște”, conform anexei 1.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice - Grădinița nr. 14 din Municipiul Târgoviște”, conform anexei 2.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Național privind Creșterea Eficienței Energetice pentru Școli și Grădinițe desfășurat prin Administrația Fondului de Mediu și Bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

        

 

        Nr.  295 

         Tgv. 24.12.2020

         Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Diana Ion