HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat

al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcţiune

şi casarea mijlocului fix - Clădire magazie – situat în incinta

Grădiniței cu program prelungit nr. 2, din strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33722/22.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33723/22.09.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 28908/26.08.2021 a Direcției Managementul Proiectelor;

§ Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

§ Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) art. 361 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Târgovişte în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, a mijlocului fix Clădire magazie –Grădinița cu program prelungit nr. 2, situat în strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A,  în vederea casării, având următoarele date de identificare:

Cod rep.

Nr. inventar

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Valoare inventar (lei)

An PIF

Durata normală de funcționare

(ani)

1.5.12

1001045

Clădire magazie Grădinița cu program prelungit nr. 2

Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A, construcție tip P, din cărămidă, acoperiș din tablă în suprafață construită de 60 m2, număr cadastral 83534- C1

10.727

1977

 (an intrare 2000 )

8-12

 

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea și casarea prin dezmembrare a mijlocului fix prevăzut la art. 1.

Art. 3 Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat se obligă să îndeplinească procedurile prevăzute la art. 2 potrivit reglementărilor legale în vigoare și va transmite ulterior un exemplar al procesului verbal de casare Municipiului Târgoviște. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate se fac venit la bugetul local.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   294

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Diana Ion