HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 109/28.02.2019 privind aprobarea investiţiei „Extindere reţea de gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42177/09.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42178/09.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 203/2020 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019;

§  Prevederile Ordinului nr. 178/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

§  Prevederile Ordinului nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;

§  Decizii ANRE, reglementări tehnice și standard de performanță în vigoare;

§ Contractul de cofinanțare nr. 170013301/15.04.2019 încheiat între Societatea DISTRIGAZ S.R.L, ENGIE România și Municipiul Târgoviște;

§ Solicitarea locuitorilor de pe strada Fructelor înregistrată la Primaria Târgoviște cu numărul 31095/03.09.2020 pentru extinderea retelei de gaze naturale pe toată lungimea străzii Fructelor;

§ Dispozitia de santier nr. 1/03.09.2020;

§ Deviz costuri suplimentare extindere conductă gaze naturale;

§ Prevederile H.C.L. nr. 109/28.02.2019 privind aprobarea investiţiei „Extindere reţea de gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 5 din cuprinsul H.C.L. nr. 109/28.02.2019 privind aprobarea investiţiei „Extindere reţea de gaze naturale pe strada Fructelor, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, după cum urmează:

Valoarea totală stabilită a investiției (strada Fructelor, în lungime de 405 ml) este de 64.723,19 lei cu TVA, defalcată astfel:

  990,08 lei cu TVA – investiție suportată de ENGIE România S.A.;

  63.733,11 lei cu TVA – investiție suportată de Municipiul Târgoviște”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

         Nr.  294

         Tgv. 24.12.2020

         Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu