HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 456/28.11.2018 privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42015/08.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42016/08.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 203/2020 privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019;

§  Prevederile Ordinului nr. 178/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

§  Prevederile Ordinului nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;

§  Decizii ANRE, reglementări tehnice și standard de performanță în vigoare;

§ Contractul de cofinanțare nr.170012277/14.01.2019 încheiat între Societatea DISTRIGAZ S.R.L, ENGIE România și Municipiul Târgoviște;

§ Solicitarea locuitorilor de pe strada Oltului înregistrată la Primaria Târgoviște cu numărul 31095/03.09.2020 pentru extinderea rețelei de gaze naturale pe toată lungimea străzii Oltului;

§ Dispozitia de santier nr. 1/03.09.2020;

§ Deviz costuri suplimentare extindere conducta gaze naturale;

§ Prevederile H.C.L. nr. 456/28.11.2018 privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 5 din cuprinsul H.C.L. nr. 456/28.11.2018 privind aprobarea investiției ”Extindere rețea de gaze naturale pe strada Oltului, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

Valoarea totală estimată a investiției (strada Oltului, în lungime de 392 ml) este de 66.157,32 lei cu TVA, din care investiția suportată de Municipiul Târgoviște având o valoare de 60.564,32 lei cu TVA”.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

                       

 

Nr.   293

         Tgv. 24.12.2020

         Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu