HOTĂRÂRE

    privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

  „Lotizare teren pentru construire locuințe și funcțiuni complementare”, Municipiul Târgoviște, Tarla 7, Parcela 7/299, Judeţul Dâmboviţa,

 beneficiari Mihai Toni-Ciprian, Mihai Ramona-Maria, Nedelcu Ionuț-Mădălin, Pirneci Aurica și Pirneci Ion

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31915/14.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31916/14.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „ Lotizare teren pentru construire locuințe și funcțiuni complementare”, Municipiul Târgoviște, Tarla 7, Parcela 7/299, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Mihai Toni-Ciprian, Mihai Ramona-Maria, Nedelcu Ionuț-Mădălin, Pirneci Aurica și Pirneci Ion.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă L – zonă rezidențială cu regim mic de înălțime, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 35% ; CUTmax = 1.05, Nr. niv. max – P+2+M, Hmax cornișă = 10,00 m; Hmax coamă= 12,00 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,   

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   292

Tgv. 30.09.2021

Redactat 3 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu