HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând

Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2021

 

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 43019/15.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43020/15.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 60, 61, 74 - 78, 83, 90 şi 102 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

§ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

§ Prevederile  Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 

§ Prevederile Ordinului nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

§ Prevederile Ordinului 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

§ Prevederile Ordinului 491/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale; 

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

             În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Adăpostului de noapte „Speranța” nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 22.479 lei.

Art. 2 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului rezidenţial de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice “Împreună vom reuşi” nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 26.775 lei.

Art. 3 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Cantinei de ajutor social valoarea standardului/an/beneficiar este de 7.826 lei.

Art. 4 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost ”Sfânta Maria” se stabileste costul mediu lunar de întreţinere în cuantum de 5.671 lei, cu o contribuţie lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru persoanele vârstnice, 10% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire şi scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor fără venituri. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 68054 lei.

Art. 5 (1) Începând cu 01.01.2021, în cadrul Căminului pentru persoane vârstniceSfânta Elena” se stabileste costul mediu lunar de întreţinere în cuantum de 5.288 lei, cu o contribuţie lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 63.451 lei.

   (2) Dacă persoana îngrijită în cămin sau susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile lunare de întreţinere ale persoanei îngrijite se suportă din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgovişte pe baza unei aprobări prealabile, exceptându-se cazurile în care internarea se va face în regim de urgenţă ce nu va depăşi perioada de 30 de zile.

Art. 6 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 17.173 lei.

Art. 7 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism şi sindrom down nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 17.265 lei.

Art. 8 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Centrului de zi Arlechino nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 17.878 lei.

Art. 9 Începând cu 01.01.2021, în cadrul Clubului de pensionari nr. 1 nu se datorează contribuţie lunară de întreţinere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 15.308 lei.

Art. 10 (1) Începând cu 01.01.2021, în cadrul Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice se stabileste standardul minim de cost pe an după cum urmeaza:

-    Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB si IC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 31.200 lei/an/beneficiar.

-    Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 23.400 lei/an/beneficiar.

-    Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 15.600 lei/an/beneficiar.

  (2) Nivelul contribuţiei lunare datorate de fiecare beneficiar este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Sumele încasate cu titlul de contribuţie lunară de întreţinere constituie venituri la bugetul local şi vor fi evidenţiate în contabilitatea Direcţiei de Asistenţă Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 12 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 13 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia de Asistență Socială, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca

       

          

Nr.   290

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

Anexa la HCL nr. 290/24.12.2020

 

 

Grad de dependenţă I A, I B si

 I C

Grad de dependenţă

II A, II B şi II C

Grad de dependenţă III A, III B şi III C

Nr. crt.

Nivelul venitului net pe membru de familie

Procent din costul integral al serviciilor

Valoarea contribuţiei (lei)/20 ore/

săptămână

Valoarea contribuţiei (lei)

/10 ore/ săptămână

Valoarea contribuţiei (lei)

/8ore/

săptămână

1.      

Cu venituri pe membru de familie mai mic de 1000lei/ lună.

0%

0

0

0

2.      

Cu venituri pe membru de familie între 1001-1500 lei/lună

2,5%

65

49

33

3.      

Cu venituri pe membru de familie între 1501-2000 lei/lună

5%

130

97.5

65

4.      

Cu venituri pe membru de familie între 2001-2500 lei/lună

7,5%

195

146

98

5.      

Cu venituri pe membru de familie între 2501-3000 lei/lună

10%

260

195

130

6.      

Cu venituri pe membru de familie între 3001-3500 lei/lună

12,5%

325

244

163

7.      

Cu venituri pe membru de familie între 3501-4000 lei/lună

15%

390

293

195

8.      

Cu venituri pe membru de familie între 4001-4500 lei/lună

20%

520

390

260

9.      

Cu venituri pe membru de familie peste 4501

100%

2600

1950

1300

 

Costul integral al serviciilor

-

2600

1950

1300

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                              jr. Silvia-Elena Stanca