HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități la plata chiriei pentru agenții economici, care își desfășoară activitatea în incinta unităților de învățământ, pe durata vacanțelor școlare sau pentru alte perioade în care se întrerupe activitatea școlară

           

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34223/24.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 34224/24.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările uletrioare;

§  Prevederile art. 1176 și art. 1270 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările uletrioare;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri nu se datorează plata chiriei de către agenții economici, pentru spațiile comerciale aflate în incinta unităților de învățământ, în perioada vacanțelor școlare sau a altor perioade în care se întrerupe activitatea școlară.

   Fac excepție de la acordarea acestor facilități agenții economici ale căror spații comerciale au deschidere cu vânzare și către stradă.

Art. 2 Prezenta hotărâre se aplică inclusiv contractelor de închiriere/concesiune aflate în derulare, încheindu-se în acest sens acte adiționale.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică, Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   289

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu