HOTĂRÂRE

 pentru modificarea HCL nr. 272/27.08.2021 privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33976/23.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33977/23.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de finanțare nr. 6649/16.02.2021;

§ Contractul de execuție lucrări nr. 7789/05.03.2021;

§ Adresa nr. 2340/17.09.2021 a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu înregistrată la Primăria Municipiului cu nr. 32950/17.09.2021;

§Prevederile HCL nr. 272/27.08.2021 privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică HCL nr. 272/27.08.2021 privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea şcolii gimnaziale “Tudor Vladimirescu” din Târgovişte, jud. Dâmboviţa, după cum urmează:

§ 2 clase Step by Step (clasele a III-a si a IV-a) în incinta Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, intervalul orar 800 – 1600.

§ 12 clase învatamant gimnazial în incinta Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, intervalul orar 1120 – 2000 ;

§ 6 clase Step by Step (pregatitoare - clasele a III-a) în incinta Şcolii Gimnaziale „Radu cel Mare” Târgoviște, intervalul orar 800 – 1600;

§ 9 clase învatamant tradițional, ciclul primar în incinta Şcolii Gimnaziale „Paul Banică” Târgoviște, intervalul orar 1200 – 1600.

Art. II Orice alte prevederi contrate prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

            

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   288

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion