HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

la COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 33120/20.09.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 33121/20.09.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A. nr. 21920/02.08.2021;

§  Prevederile Actului Constititiv al Societății Compania de Apă Tārgoviște-Dāmbovița S.A.;

§  Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn A.G.A. la Compania de Apă Tārgovişte-Dāmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   283

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

           cons. Mariana-Luminița Ungureanu  

 

         Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                           Anexa la H.C.L nr. 283/30.09.2021

Consiliul Local                                                                                                          

 

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE–DĀMBOVIŢA S.A.,

din data de 30.09.2021, ora 14

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe īnființarea unui punct de lucru īn Pucioasa, strada Republicii, nr. 1, județul Dāmbovița.

 

Pentru _____X______  Īmpotrivă__________    Abţinere________

 

2.    Să aprobe desființarea unui punct de lucru din Pucioasa, strada Garofiței, nr. 70, județul Dāmbovița.

 

   Pentru _____X______  Īmpotrivă__________    Abţinere________

 

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea