HOTĂRĀRE

privind modificarea statului de funcții

al Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște

 

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 31895/07.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 31896/07.12.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 144 -146 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei VIII, capitolul I, art. (5) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte ;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. c), art. 480, 481 și 618 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      Īn temeiul 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Poliția Locală a Municipiului Tārgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                               jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   283

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu