HOTĂRÂRE

privind aducerea la îndeplinire a H.C.L. nr. 70/15.03.2012,

H.C.L. nr. 171/25.06.2015, H.C.L. nr. 172/25.06.2015

și H.C.L. nr. 423/26.10.2018

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33613/21.09.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33614/21.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Codului Civil din 2009, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr.  70/15.03.2012 privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea „Parohiei Sfinţii Voievozi” imobilului teren situat în str. I.H.Rădulescu,  nr. 14 – Biserica Sfinţii Voievozi Mihail și Gavriil” , Județul Dâmbovița, număr cadastral 86960;

§ Prevederile H.C.L. nr. 171/25.06.2015 privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgovişte în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI a unui bun imobil - teren Biserica Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Gheorghe, în suprafaţă de 896 mp, situat în Bdul. Unirii, nr. 23 B, județul Dâmbovița, număr cadastral 81477;

§ Prevederile H.C.L. nr. 172/25.06.2015 privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgovişte în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI a unui bun imobil - teren Biserica din Cartierul Tineretului Sagricom, în suprafaţă de 800 mp,situat în str. Mircea Georgescu, nr. 10, Județul Dâmbovița, număr cadastral 81952;

§ Prevederile H.C.L. nr. 423/26.10.2018 privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgovişte în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei a unui teren în suprafaţă de 4491 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 57, Judeţul Dâmboviţa, număr cadastral 82753;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

            În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru aducerea la îndeplinire a H.C.L nr. 70/15.03.2012, H.C.L. nr. 171/25.06.2015, H.C.L. nr. 172/25.06.2015 și H.C.L. nr. 423/26.10.2018, pentru comunicarea hotărârii și pentru semnarea în fața notarului public a actelor de dispoziție se împuternicește Secretarul General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea. 

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi pentru comunicarea acesteia către cele două unități de cult se obligă Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   281

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 3 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu