HOTĂRĀRE

privind modificarea HCL nr. 38/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din īnvăţămāntul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Tārgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 33865/22.09.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 33866/22.09.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din īnvăţămāntul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 38/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din īnvăţămāntul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Tārgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă eliminarea art. II al HCL nr. 38/2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din īnvăţămāntul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Tārgovişte.

Art. 2 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,              

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   280

Tgv. 30.09.2021

 Redactat 2 ex.

            cons. Diana Ion