HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

 al Municipiului Târgoviște pe anul 2021

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 34507/24.09.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Rapoartele de specialitate înregistrate sub numerele 34508/24.09.2021 și 34632/27.09.2021, întocmite în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa ANAF nr. 40.595/21.09.2021 privind repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform OUG 97/2001 și a Deciziei nr. 15/21.09.2021 a Șefului AJFP Dâmbovița;

§  Contract de sponsorizare nr. 827/11.08.2021 privind sponsorizarea echipei de volei feminin din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§  Nota justificativă nr.27992/20.08.2021 a Direcției Managementul Proiectelor;

§  Referatul nr. 5075/24.09.2021 al Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat;

§   Referatul nr. 896/24.09.2021 al Direcției Grădina Zoologică;

§   Referatul nr. 7965/23.09.2021 al Poliției Locale Târgoviște;

§   Referatul 9821/24.09.2021 al Direcției de Salubritate Târgoviște;

§   Referatul nr. 1324/23.09.2021 al Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște;

§   Referatul nr. 11.654/24.09.2021 al Direcției de Asistență Socială Târgoviște;

§   Referatul nr.1002/24.09.2021 al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§   Rectificarea programului de investiții pe anul în curs în vederea asigurării resurselor necesare derulării obiectivelor de investiții conform programului atașat;

§  Prevederile HCL nr. 124/23.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2021;

§  Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, după cum urmează:

Majorarea bugetului local pe partea de venituri cu suma 13.433 mii lei, conform Deciziei nr. 15 a Șefului AJFP Dâmbovița și pe partea de cheltuieli cu aceeași sumă la capitolele bugetare corespunzătoare, așa cum sunt prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Majorarea bugetului local cu suma de 10 mii lei din sponsorizări pe partea de  venituri și pe partea de cheltuieli la Capitolul bugetar 67.02.50, în bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, conform contractului de sponsorizare nr. 827/11.08.2021.

Modificarea bugetului local este cuprinsă în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă virări de credite bugetare între capitole, titluri, articole și alineate, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

·              În bugetul instituțiilor subordonate se efectueză virări de credite bugetare, în cadrul secțiunii de funcționare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei de Investiții anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, prin majorări/diminuări de credite bugetare între  obiectivele de investiții conform graficelor de execuție, modificările fiind prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă modificarea Listei de Investitii finanțată din fonduri externe nerambursabile pe anul 2021, prin virări de credite între obiectivele de investiții, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă modificarea anexelor nr. 5 și nr. 6 ale H.C.L. nr. 124/2021, conform anexelor nr. 4 și nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Modificările aduse Bugetului Local în forma prezentată sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,       

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   278

 Tgv. 30.09.2021

  Redactat 2 ex.

          cons. Diana Ion