HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Sala de Sport „IOAN VALERIAN” bunului imobil situat în Municipiul Târgoviște, Strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu, nr. 2 B, Județul Dâmbovița

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.12.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 35209/07.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 35210/07.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 2 lit. d) și art. 3 alin. (1) din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Clubului Sportiv Școlar Târgoviște nr. 33019/17.09.2020;

§ Avizul Comisiei de atribuire de denumiri de pe lângă Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița nr. 103/23.11.2020;

§  Avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de Sala de Sport „Ioan Valerian” bunului imobil situat în Municipiul Târgoviște, strada Locotenent Major Dragomirescu Liviu, nr. 2 B, Județul Dâmbovița, înscris la poziția 1576 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Direcția Urbanism - Serviciul Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Direcția de Administrare Patrimoniu Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                               jr. Silvia-Elena Stanca

                         

 

 

Nr.   278

Tgv. 24.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion