HOTĂRĀRE

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 34412/24.09.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 34413/24.09.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale;

§  Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii īn domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările uletrioare;

§ Prevederile H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

§ Prevederile art. 9 din Anexa 2 a H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii īn domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare īn grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și e) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        Īn temeiul 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu data de 01.10.2021 se aprobă reorganizarea Direcției de Asistență Socială prin transferul unei părți din instituție, respectiv Compartimentul de educație timpurie, către Direcția Creșe Tārgoviște, instituție publică subordonată Consiliului Local.

Art. 2 Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Transferul de activitate și personal se vor realiza cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 173 din Codul Muncii.

Art. 4 Dreptul de administrare al Direcției de Asistență Socială Tārgoviște asupra bunurilor prevăzute īn anexa 4 la prezenta hotărāre se transmite către Direcția Creșe Tārgoviște.

        Predarea – primirea imobilelor īn cauză va fi efectuată pe bază de proces-verbal īncheiat īntre Direcția de Asistență Socială și Direcția Creșe Tārgoviște.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția de Asistenţă Socială, Direcția Creșe Tārgoviște, Direcția Economică, Compartimentul Evidență Patrimoniu şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,           

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   277

 Tgv. 30.09.2021

  Redactat 3 ex.

            cons. Mariana-Luminița Ungureanu