HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 272/26.11.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor cantitativi, de realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.12.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 42083/08.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42084/08.12.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 2397/2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură –

SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020;

§  Prevederile Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1403/23.11.2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 2397/2018;

§  Prevederile HCL nr. 272/26.11.2020 pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor cantitativi, de realizare si de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I H.C.L. nr. 272/26.11.2020 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 Se aprobă proiectul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finantare) ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”, în cuantum de 16.974.503,00 lei (inclusiv TVA) (șaisprezece milioane nouă sute șaptezeci si patru mii cinci sute trei lei și zero bani), din care valoare totală eligibilă 16.826.203,00 (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 148.300,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a 484.824,06 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 336.524,06 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”.

Art. 4 Se aprobă indicatorii cantitativi – echipamente și servicii achiziționate, indicatorii de realizare si indicatorii de rezultat aferenți proiectului, prevăzuți în Anexa 1.

Art. 5 Se aprobă bugetul proiectului, prevăzut în Anexa 2.

Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) sistemice în domeniul e-educație în școlile și liceele din Municipiul Târgoviște”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8  Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviște, cu domiciliul in Târgovişte, str. Mihai Popescu, nr. 5, bl. 29D, et. 2, ap. 10,, judetul Dambovița si legitimat cu cartea de identitate seria DD, nr. 816541, eliberata de SPCLEP Târgoviște la  19.04.2016, CNP 1781011151784, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgoviște.

Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

Art. 10 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              prof. Monica-Cezarina Ilie                               jr. Silvia-Elena Stanca

       

                 

Nr.   277

Tgv. 14.12.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu