HOTĂRĀRE

privind īnființarea Direcției Creșe Tārgoviște,

aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare

 

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 30.09.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 34414//24.09.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 34415/24.09.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale;

§ Prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă īn unităţile de īnvăţămānt preuniversitar;

§ Prevederile H.G. nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și altor unitati de educație anteprescolară;

§ Prevederile Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

§ Prevederile Ordinului nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

§ Prevederile Ordinului nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de  igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de īnvățămānt preuniversitar și studenților din instituțiile de īnvățămānt superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și e) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu data prezentei se aprobă īnființarea Direcției Creșe Tārgoviște, direcție cu personalitate juridică īn subordinea Consiliului Local Municipal Tārgoviște.

Art. 2 Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare si funcționare ale Direcției Creșe Tārgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 (1)Direcția Creșe Tārgoviște este instituție publică de subordonare locală care oferă copiilor anepreșcolari, cu vārste cuprinse īntre 11 luni și 3 ani, servicii integrate de educație, īngrijire și supraveghere.

        (2)Direcția Creșe Tārgoviște are sediul īn Municipiul Tārgoviște, B-dul Unirii, nr. 26A și va fi condusă de un director executiv care are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art. 4 (1) Pentru desfășurarea activității direcției se constituie drept de administrare asupra bunurilor imobile și mobile prevăzute īn anexa 4 la prezenta hotărāre.

(2) Predarea-primirea bunurilor se va efectua pe bază de proces-verbal īncheiat īntre Direcția de Asistență Socială și Direcția Creșe Tārgoviște.

(3) Compartimentul Evidența Patrimoniului va opera īn mod corespunzător īn propria evidență prezentele modificări.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcția Creșe Tārgoviște, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică, Compartimentul Evidența Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,          

             ec. Alexandru Bugyi                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 Nr.   276

 Tgv. 30.09.2021

  Redactat 3 ex.

           cons. Diana Ion