HOTĂRÂRE

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Dâmboviţa”

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40626/24.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40627/24.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

§ Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;               

§ Adresa Asociației de Dezvoltare Comunitară „Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Dâmboviţa” nr. 9024/11.11.2020 inregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 39543/13.11.2020;

§ Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Dâmboviţa”;

§ Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 231/09.11.2020 privind alegerea dlui. Cătălin Rădulescu în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte;

§ Dispoziția Primarului nr. 3016/12.11.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea  Generală a Asociaţiației  de Dezvoltare Intercomunitară „Management integrat al Deșeurilor în judeţul Dâmboviţa”.

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 91 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 132 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă mandat special domnului viceprimar Cătălin Rădulescuîn calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Dâmboviţa”, să voteze în Adunarea Generală hotărârile privind:

-  dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

-   aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;

-  elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv consultarea operatorilor;

-    elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare, prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale, referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor - cadru, a caietelor de sarcini - cadru şi a contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

-    stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

-   aprobarea stabilirii ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente;

-    elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de utilităţi publice, prin utilizarea principiului planificării strategice multianuale;

-   stabilirea cerinţelor şi criteriilor de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

-    aprobarea, stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;

-   refuzul în condiţii justificate a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operatori, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente;

-   rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor şi organizarea unor noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora (dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să se asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi);

-    elaborarea şi aprobarea în termen de 6 luni (de la data luării deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor sau primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat) a unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

-   prelungirea o singură dată a duratei contractului de delegare a gestiunii pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială (49 ani) cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 49 de ani.  

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Cătălin Rădulescu, Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară  „Management integrat al Deșeurilor în judeţul Dâmboviţa” şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                       jr. Silvia-Elena Stanca

       

         

Nr.   275

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion