HOTĂRÂRE

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului Municipiului Târgoviște  în  Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA”  

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40624/24.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40625/24.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;     

§ Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;                

§ Adresa Asociației de Dezvoltare Comunitară „Apa Dâmbovița” nr. 583/02.11.2020 inregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 38334/03.11.2020;

§ Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA” ;

§  Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 231/09.11.2020 privind alegerea dlui. Cătălin Rădulescu în funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte;

§ Dispozitia primarului nr. 3017/12.11.2020 privind delegarea calității de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIȚA”;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 91 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 132 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă mandat special domnului viceprimar Cătălin Rădulescuîn calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte  în Adunarea  Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA”,  să voteze în Adunarea Generală hotărârile privind:

-     dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

-     aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii precum şi a excluderii unor membri din Asociaţie;

-     aprobarea cotizației lunare;

-     aprobarea strategiei de  dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme precum și a programelor de protecție a mediului, elaborate și prezentate de Consiliul Director al Asociației;

-     aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzută în contractul de delegare;

-     aprobarea strategiei tarifare;

-     aprobarea stabilirii, ajustării și modificării preţurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;

-     aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului Serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de Consiliul Director.

 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Cătălin Rădulescu, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA DÂMBOVIŢA” şi pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

  

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                       jr. Silvia-Elena Stanca

       

 

Nr.   274

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion