HOTĂRÂRE

privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale ”Tudor Vladimirescu” din Târgoviște în vederea realizării obiectivului: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgovişte,

Jud. Dâmboviţa”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28740/25.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28741/25.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§  Contractul de finanțare nr. 6649/16.02.2021;

§  Contractul de execuție lucrări nr. 7789/05.03.2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării contractului de execuţie lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţie ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea şcolii gimnaziale “Tudor Vladimirescu” din Târgovişte, jud. Dâmboviţa, după cum urmează:

§ 7 clase ciclul primar  în incinta Şcolii Gimnaziale “Paul Bănică” Târgoviște, după amiază;

§ 6 clase ciclul primar step by step  în incinta Şcolii Gimnaziale “Radu cel Mare” Târgoviște, dimineața;

§ 2 clase ciclul primar în incinta Şcolii Gimnaziale “Radu cel Mare” Târgoviște, după amiază;

§ 2 clase ciclul primar step by step în incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, dimineața;

§ 12 clase ciclul gimnazial în incinta Liceului Tehnologic “Constantin Brâncoveanu” Târgoviște, după amiază.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   272

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu