HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 128/23.04.2021 privind aprobarea proiectuluiReabilitare și modernizare străzi ZUM 1- Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului – SMIS 137253 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28738/25.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28739/25.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finaele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile ORDINUL MDRAP nr. 2953 din 22.10.2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/ 7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/BI si POR/2019/9/9.1/1/ Intreprinderi - Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (D.L.R.C.);

§  Extras din Cererea de finantare pentru proiectul „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului”  – cod SMIS 137253 – sectiunea Buget;

§ Solicitarea de clarificari 5 din data de 19.08.2021 a Agentiei pentru Dezvoltarea Regionala Sud Muntenia;

§ Prevederile HCL nr. 128/23.04.2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare străzi ZUM 1- Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”  – SMIS 137253 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă modificarea H.C.L. nr.  128/23.04.2021 privind aprobarea proiectuluiReabilitare și modernizare străzi ZUM 1- Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului” – SMIS 137253 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă proiectul Reabilitare și modernizare străzi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”  în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investitii 9.1, Număr apel de proiecte: POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare și modernizare străzi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului” în cuantum de 2,666,895.74 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 997.815,00 lei (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 1.669.080,74 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Târgoviște în cuantum de 1.689.037,04 lei, însumând 19.956,30 lei (2,00% din valoarea eligibilă a proiectului), respectiv 1.669.080,74 lei  (valoarea totala neeligibila).

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare și modernizare străzi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului” pentru implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul în str. ­­­­­­­­­­­­ _________, nr. __, bl. ___, et. __, ap. __,, Municipiul Târgoviște, judetul Dambovița și legitimat cu cartea de identitate seria ___, nr. __________, eliberata de __________ la ________, CNP ________________, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Directia Economică și pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgoviste.

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.” 

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   271

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu