HOTĂRÂRE

      privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

   „Construire spații de producție (tipografie digitală) și sediu administrativ (birouri)”, Șoseaua Găești nr. 34, Municipiul Târgoviște,

    Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea ROEL S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28412/24.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28413/24.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spații de producție (tipografie digitală) și sediu administrativ (birouri)”, Șoseaua Găești nr. 34, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiar Societatea ROEL S.R.L.

   Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 36, funcțiunea dominantă ID - Zonă de unități industriale, depozitare și transport, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,5; Hmax.coamă = 15,00 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   270

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 3 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu