HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului

reprezentantului Municipiului Târgovişte

în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedință ordinară, astăzi, 25.02.2021, având în vedere:

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5519/15.02.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Covocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 4362/04.02.2021;

§ Informarea nr. 225/22.01.2021 a Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A.;

§ Prevederile Hotărârii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița nr. 337/2020;

§  Actul Constitutiv al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A.;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., dl. George Ionuț Enache şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

     Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca

                       

 

 

 

Nr.   27

Tgv. 25.02.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu

 

 

  Municipiul Târgovişte                                                                                                                                            Anexa la H.C.L nr. 27/25.02.2021

  Consiliul Local                                                                                                

  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la

COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.,

din data de 04.03.2021, ora 14

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin Dispoziția Primarului nr. 3018/12.11.2020, dl. George Ionuț Enache să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe de principiu majorarea capitalului social al Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. prin aport în natură al acționarului Județul Dâmbovița, respectiv cu bunurile mobile și bunul imobil „clădire Laborator CTC” situat în Târgoviște, str. Doctor Marinoiu, nr. 4, județul Dâmbovița, cuprinse în Procesul verbal de predare-primire înregistrat sub nr. 8783/16768 din data de 13.05.2019.

 

Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abţinere________

 

2.    Să solicite Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița numirea unui expert care să evalueze aportul în natură al acționarului Județul Dâmbovița, aport consemnat în Procesul verbal de predare-primire înregistrat sub nr. 8783/16768 din data de 13.05.2019.

 

   Pentru _____X______  Împotrivă__________    Abţinere________

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

      Conf. univ. Ioan-Corneliu Sălișteanu                       jr. Silvia-Elena Stanca