HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL

către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40192/20.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40193/20.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile Ordinului nr. 3519/2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§Prevederile H.C.L. nr. 224/30.09.2020 privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriaşi;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se anulează prețul de vânzare aprobat de consiliul local în anul 2020, pentru locuința pentru tineri construită prin ANL, pentru care nu s-a încheiat contract de vânzare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă vânzarea a 3 (trei) locuinţe A.N.L. către actualii titulari ai contractelor de închiriere, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuterniceşte Secretarul General al Municipiului Târgovişte, jr. Silvia-Elena Stanca sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa 2.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

      

Nr.   269

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu