HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe din fondul locativ

 de stat către actualii chiriaşi

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27751/19.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27752/19.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

§ Prevederile art. 2 al H.C.L. nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 2 (două) locuințe din fondul locativ de stat către actualii titulari ai contractelor de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul General al Municipiului Târgovişte sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare, în formă autentică, ce urmează a fi încheiate cu beneficiarii prevăzuţi în anexă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   268

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu