HOTĂRĀRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 210/19.04.2019 privind concesionarea prin atribuire directă către societatea Municipal Construct S.A.

a unor bunuri imobile

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 36448/16.10.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 36449/16.10.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate īn patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de concesiune nr. 13/210/2019 īncheiat īntre Municipiul Tārgoviște și societatea Municipal Construct S.A.;

§ Procesul Verbal privind reevaluarea mijloacelor fixe īnregistrat la Primăria Municipiului Tārgoviște sub nr. 29640/24.08.2020;

§ Prevederile HC.L. nr. 210/19.04.2019 privind concesionarea prin atribuire directă către societatea Municipal Construct S.A. a unor bunuri imobile;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L nr. 210/19.04.2019, conform noii anexe care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului, societatea Municipal Construct S.A. şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   267

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 3 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu