HOTĂRĀRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 37482/27.10.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 37483/27.10.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresele Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol nr. 43248/16.12.2019, 31417/06.10.2020, 34540/06.10.2020 și 30126/22.10.2020;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii aferente mijlocului fix Teren Strada locotenent Stancu Ion 35 A - 35 B, număr de inventar 700900 astfel: Categoria de folosinţă CC - Curţi construcţii; cvartal 23; parcela 109; suprafaţa = 627 mp, număr cadastral 5872, valoare aferentă 206.965 lei.

Art. 2 Se aprobă includerea īn domeniul privat şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte, a bunurilor imobile din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte a mijlocului fix Teren Strada locotenent Stancu Ion 35 A-35 B, număr de inventar 7013069, īn suprafaţă de 555 mp, valoare aferentă 183.200 lei.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Tārgovişte se modifică īn mod corespunzător

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

                                          

                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   266

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu