HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public și, după caz, în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului

din Municipiul Târgoviște”, județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.08.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 28069/20.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 28070/20.08.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările uletrioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 33168/18.09.2020;

§ Autorizația de construire nr. 276/05.09.2018;

§ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009;

§ Prevederile H.C.L. nr. 444/19.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 206/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 453/19.12.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 206/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare şi modernizare Piaţa Tricolorului din Municipiul Târgovişte, județul Dâmbovița;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4) și art. 354  din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă includerea în domeniul public și, după caz, în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de investițiiReabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște“, în valoare totală de 9.686.664,18 lei.

Art. 2 Se aprobă modificarea poziției 1589 Piaţa Tricolorului înscrisă în  Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, astfel:

- la poziţia 1589, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţă publică situată între Bulevardul Libertăţii și Bulevardul Mircea cel Bătrân, pavată cu plăci din granit în suprafaţă 8681,74 mp, pe care sunt amplasate Monumentul Eroilor Târgoviştei şi Statuia Mircea cel Bătrân, fântâni arteziene, jardiniere şi gradene turnate din beton şi granit cu amenajări pentru suprafețe verzi, peisagistică şi litere volumetrice cu denumirea pieţei, bănci din beton turnat cu marmură inscripţionată; sistem de sonorizare şi sistem WI-FI; amplasament: teren număr cadastral 83562”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.193.373,72 lei” şi coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL nr. 156/19.05. 2014, Autorizația de construire nr. 276/05.09.2018, Proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 33168/18.09.2020; HCL nr. 206/29.06.2018, HCL nr. 453/19.12.2019; Cartea Funciară nr. 83562 Municipiul Târgoviște”.

Art. 3 (1) Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, prin includerea bunurilor prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se transmit pe bază de proces verbal de predareprimire, ca bunuri de retur, către operatorul de profil Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA., pentru a fi exploatate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 2624/29.01.2009.

(3) Transmiterea bunurilor către operatorul de profil Societatea Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa SA. se va efectua prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare IntercomunitarăApa Dâmboviţa”.

Art. 4  (1) Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, prin includerea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se transmit pe bază de proces verbal de predare- primire, ca bunuri de retur, către operatorul de profil Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L.

Art. 5 (1) Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, prin includerea bunurilor prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se transmit pe bază de protocol în administrarea Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat. 

Art. 6 (1) Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte, prin includerea bunurilor prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se transmit pe bază de protocol în administrarea Direcției de Administrarea Patrimoniului Public și Privat. 

Art. 7 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public și privat al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Societatea Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., Societatea Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,          

    jurnalist Constantin Cozma                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   265

Tgv. 27.08.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. Mariana-Luminița Ungureanu