HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a unui mijloc fix aflat în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște

                                                               

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39224/11.11.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 39225/11.11.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§Prevederile Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, cu modificările și completările ulterioare – poziția 409;

§Prevederile H.C.L. nr. 148/28.05.2020 pentru modificarea anexei la HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L, cu modificările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 361 alin. 2 și art. 363 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, pentru scoaterea din funcţiune și după caz, valorificarea și casarea, a conductorilor electrici alcătuind rețeaua aeriană fir contact cale dublă, componentă a mijlocului fix Reţea contact urban troleibuze, avand datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcţiune și demontarea prin dezmembrare, depozitarea, evaluarea cantitativ-valorică a bunurilor prevăzute la art. 1 și valorificarea acestora prin vânzare.

Art. 3 Vânzarea componentelor rezultate în urma dezmembrării, se face prin organizarea de licitație publică, organizată în condițiile legii, valoarea de piață fiind determinată prin raport de evaluare întocmit de evaluatori autorizați.

Art. 4 Societatea Servicii Publice Municipale Târgovişte SRL, aflată în subordinea consiliului local, va proceda la demontarea prin dezmembrare și depozitarea componentelor, iar Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat va întreprinde măsurile privind evaluarea cantitativ-valorică a bunurilor și valorificarea acestora prin vânzare.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa Patrimoniului, Societatea Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                 

Nr.   264

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu