HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgoviște īn vederea scoaterii din funcţiune şi casării

bunului imobil CT 2 micro 9, strada Virgil Drăghiceanu

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 36444/16.10.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 36445/16.10.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 34975/06.10.2020 a Direcției Managementul Proiectelor;

§ Certificatul de Urbanism nr. 680/11.08.2020;

§ Prevederile pct. 19 din Legea nr. 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

§ Prevederile art. 2 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 361 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit.g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte, īn vederea casării prin demolare, a bunului imobil CT2 Micro 9 din Strada Virgil Drăghiceanu, poziția 1847 īn Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Tārgovişte, număr de inventar 102332, valoare aferentă 24.181 lei.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea prin demolare a bunului imobil trecut īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte, conform prevederilor art.1.

Art. 3 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Tārgovişte a bunului imobil trecut īn domeniul privat, conform art. 1.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public și privat al Municipiului Tārgovişte se modifică īn mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

               

Nr.   263

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu